Vorschriften

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.GAMEDOG.EU

Właścicielem sklepu internetowego jest firma: Algis Animals sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin sklepu internetowego określa warunki i zasady nabywania towarów w sklepie internetowym Algis Animals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-673 przy ul. Racjonalizacji 6/8, wpisaną do rejestru w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000528022, nr NIP 521 368 17 59, Regon 147493052 zwaną dalej Algis Animals lub Spółką, z wykorzystaniem sklepu internetowego, który dostępny jest w Internecie poprzez witrynę internetową www.gamedog.eu pod adresem http://gamedog.eu/sklep/ ( (dalej: „Sklep internetowy”).

2. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski. W przypadku woli zakupu produktu w celu wysyłki za granicę niezbędny jest uprzedni kontakt mailowy na adres [email protected]

3. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej: „Klientem”) w sklepie internetowym http://gamedog.eu/sklep/ jest zobowiązana zapoznać się z  regulaminem.

4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym GameDog.eu oznacza akceptację wszystkich  postanowień niniejszego  regulaminu.

6. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

II. CENY I KOSZT DOSTAWY

1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Podane ceny w PLN obowiązują wyłącznie na zakup i wysyłkę na terenie Polski.

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: przedpłata – przelew bezpośrednio na konto Algis Animals sp z o.o. pod numerem 31 1030 0019 0109 8503 0008 9537, b) przedpłata – płatność za pośrednictwem systemu PayU poprzez obsługiwane przez PayU systemy płatności,

3. Sposób dostawy – przesyłka kurierska.

4. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

5. Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

6. Koszty dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.

7. Koszty przesyłki doliczane są automatycznie do ceny przesyłki każdego zamówienia w zależności od wagi każdej przesyłki przesyłki a) do 10kg włącznie – koszt przesyłki: 15 zł brutto, b) powyżej 10kg włącznie – koszt przesyłki: 20 zł brutto.

8. Algis Animals zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Algis Animals zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

III. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Aby dokonać zamówienia w naszym sklepie internetowym konieczne jest podanie swoich danych adresowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu, niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. W celu złożenia zamówienia należy: a) dodać wybrany produkt/produkty do „koszyka”, b) podać dane adresowe Klienta oraz adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamawiającego) c) wybrać rodzaj płatności i dostawy towaru, d) zatwierdzić zamówienie poprzez użycie przycisku „Złóż zamówienie”, e) po zatwierdzeniu zamówienia z przedpłatą, należy użyć przycisku „Zapłać” i dokonać zapłaty poprzez wybrany system płatności elektronicznych.

3. Składanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: a) łącze internetowe o przepustowości minimalnej: 1 Mb b) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera. Po złożeniu zamówienia zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mail na adres podany w zamówieniu zawierająca wszystkie dane dotyczące zamówienia oraz jego numer. Umowa zostaje zawarta po akceptacji zamówienia przez Algis Animals. Realizacja zamówienia jest równoznaczna z jego akceptacją. c) Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych, nieprawdziwych bądź niekompletnych danych przez Klienta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. d) Zamówienie z przedpłatą zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym firmy Algis Animals sp z o.o. (dotyczy przelewu na konto oraz wyboru systemu PayU). e) Zamówiony towar zostanie wysłany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 – 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta trwa do momentu akceptacji przez Spółkę zamówienia. Algis Animals sp z o.o. ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad. f) Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar zamówiony znajduje się w magazynie. W przeciwnym wypadku klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia). g) Zmiana zamówienia jest możliwa w drodze kontaktu ze sklepem internetowym do czasu wysłania zamówionego towaru. h) Za zamówiony towar zostanie wystawiony paragon fiskalny lub faktura VAT (wymagane dane do faktury VAT: nazwa firmy, adres oraz numer NIP). W przypadku danych nieprawidłowych lub nieprawdziwych faktura nie zostanie wystawiona.

IV. ZWROTY TOWARÓW

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie: a) rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy lub, b) ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku zamówienia wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Algis Animals sp z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres Algis Animals sp z o.o. ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres email [email protected] W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 734 130 179.

4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy: a) w przypadku odstąpienia od umowy Algis Animals sp z o.o. zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Algis Animals), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Algis Animals sp z o.o. została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, b) zwrotu płatności Spółka dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, c) Algis Animals może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Spółce dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Towar należy odesłać na adres Algis Animals sp z o.o. ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. W celu dokonania zwrotu towaru rekomendowany jest wcześniejszy kontakt z Algis Animals. Należy także dołączyć kopię dowodu zakupu (faktura, paragon).

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu do umów: a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

V. REKLAMACJE

1. W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się z Algis Animals sp z o.o. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy dostawczej/kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

2. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku wyczerpania zapasów, sklep internetowy gwarantuje zamianę na inne produkty bądź ekwiwalent pieniężny w wysokości zamówionego towaru. Wobec Klientów będących konsumentami stosuje się przepisy art. 556-576 Kodeksu Cywilnego, natomiast wobec Klientów niebędących konsumentami wyłącza się stosowanie tych przepisów.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie wadliwego towaru wraz  z pismem reklamacyjnym na adres: Algis Animals sp z o.o. ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa. Do towaru Klient załącza fakturę zakupu lub paragon fiskalny.

4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do firmy Algis Animals sp z o.o.

5. Reklamacje należy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres [email protected] lub na adres: Algis Animals sp z o.o. ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa. W reklamacji należy podać ilość oraz nazwę/nazwy produktów, imię i nazwisko zamawiającego, nr faktury VAT lub paragonu fiskalnego oraz opisać przedmiot reklamacji.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma zwrot zapłaty za zakupione produkty w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji w taki sam sposób jaki został dokonany zakup..

7. Algis Animals sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zamówionych  produktów.

VI. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

1. Klienci Sklepu Internetowego przekazują swoje dane osobowe niezbędne w procesie realizacji zamówienia oraz mogą wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych wyłącznie na potrzeby Sklepu Internetowego. Podanie przez Klienta jego danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie ich dla celów marketingowych i ewidencyjnych na potrzeby Sklepu Internetowego jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Administratorem danych osobowych jest Algis Animals sp z o.o. .

2. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach Sklepu internetowego jest firma Algis Animals sp. z o.o. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jakiekolwiek kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez pisemnej i uprzedniej zgody Spółki będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Algis Animals sp z o.o..

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Algis Animals zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia jego udostępnienia przez Spółkę na stronie internetowej www.gamedog.eu.

3. Dołożyliśmy wszelkich starań aby nasz sklep internetowy był jak najbardziej funkcjonalny i prosty w obsłudze. Jednak gdyby wystąpiły jakiekolwiek problemy w zakupach w naszym sklepie internetowym przedstawiamy poniżej najważniejsze informacje i zasady pozwalające dokonać prawidłowych zakupów w naszym sklepie internetowym. Kontakt: Państwa zapytania, sugestie i informacje o zaistniałych problemach, dotyczące Internetowego Sklepu GameDog.eu, można kierować pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub adres do korespondencji: Algis Animals sp z o.o. ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)   ” Algis Animals sp z o.o. ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa email…………………………. Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:  ……………….. Data zawarcia umowy/odbioru ………………..   Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………….. Adres konsumenta(-ów)) ……………….. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data ………………..