REGULAMIN KLUBU HODOWCÓW GAME DOG

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania oraz nabywania i utraty
członkostwa w Klubie Hodowców Game Dog (zwanego dalej: „Klubem”).
2. Klub Hodowców Game Dog jest dobrowolnym zrzeszeniem hodowców psów rasowych, którzy suplementują swoje psy produktami marki Game Dog.
3. Klub nie posiada osobowości prawnej oraz działa na zasadach dobrowolnego zrzeszenia hodowców.
4. Organizatorem Klubu jest Algis Animals Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Sarabandy 80 W Warszawie, zwana dalej Organizatorem
5. Kontakt z koordynatorem Klubu Hodowców Game Dog możliwy jest przez email: [email protected]

II. Zasady nabywania członkostwa w Klubie
1. Członkiem Klubu Hodowców Game Dog może zostać każdy hodowca psów rodowodowych będący członkiem jednej z następujących organizacji kynologicznych:
– Związek Kynologiczny w Polsce (PL)
– Fédération Cynologique Internationale
– American Dog Breeders Association (USA)
– United Kennel Club (USA)
– American Bully Kennel Club (USA)
2. Ponadto musi spełniać następujące warunki:
a) posiada zarejestrowany, własny przydomek hodowlany,
b) prowadzi hodowlę psów rodowodowych zgodnie z przepisami macierzystej organizacji kynologicznej,
c) zdecyduje się wykorzystywać w swojej hodowli suplementy Game Dog jako uzupełnienie diety psów dorosłych oraz szczeniąt,
4) nabył przez sklep internetowy Organizatora (www.gamedog.eu) produkt lub produkty marki Game Dog za kwotę nie mniejszą, niż 150,00 złotych brutto w ciągu 2 miesięcy od momentu zgłoszenia się do Klubu Hodowców.
2. Hodowcy psów rodowodowych, którzy spełniają jednocześnie wymogi określone w ust. 1 i 2, mogą zgłosić zamiar przystąpienia do Klubu poprzez wypełnienie ‘formularza zgłoszeniowego’ zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem internetowym www.gamedog.eu.
3. Do formularza zgłoszeniowego kandydat na Członka Klubu zobowiązany jest załączyć dokument potwierdzający przynależność do macierzystej organizacji kynologicznej wraz z nadanym mu przydomkiem hodowlanym, w formie pliku graficznego (skan/zdjęcie dokumentu).
4. Przedstawienie w formularzu zgłoszeniowym niepełnych lub nieprawdziwych danych, jak również niezałączenie dokumentu potwierdzającego przynależność do macierzystej organizacji kynologicznej oraz nadany hodowcy przydomek hodowlany może skutkować odmową przyjęcia kandydata do Klubu lub jego wykluczeniem.
5. Nabycie członkostwa następuje z chwilą wpisania kandydata na listę członków Klubu przez Organizatora.

6. Po otrzymaniu zgłoszenia i weryfikacji danych Organizator zatwierdza przystąpienie do Klubu Hodowców Game Dog.
III. Prawa i obowiązki członków Klubu
Każdy z członków Klubu zobowiązany jest do:
1) stosowania w procesie hodowli produktów marki Game Dog jako wzbogacenia diety psów
2) zaopatrywania się w suplementy marki Game Dog, na potrzeby prowadzonej hodowli, bezpośrednio u Organizatora, w sklepie internetowym www.gamedog.eu.
3) przekazywania Organizatorowi w formie pliku graficznego (skan/zdjęcie dokumentu) lub kserokopii karty każdego miotu, dla którego hodowca zamówił wyprawki marki Game Dog, w terminie do 3 (trzech) miesięcy od urodzenia szczeniąt,
4) niezwłocznego zawiadamiania Organizatora o wszelkich zmianach danych przekazanych uprzednio w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w II pkt 2, w szczególności do informowania Organizatora o:
a) zmianie adresu do korespondencji,
b) zmianie adresu dostaw produktów Game Dog,
c) zmianie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail,
5) informowania Organizatora o hodowanych rasach oraz liczbie posiadanych psów, z wyłączeniem szczeniąt przeznaczonych do sprzedaży,
6) rekomendowania produktów marki Game Dog nabywcom szczeniąt oraz udzielanie nabywcom niezbędnych informacji o właściwościach tych produktów,
7) bezpłatnego wydawania każdemu z nabywców szczeniąt kompletnych wyprawek otrzymanych uprzednio od Organizatora Klubu,
8) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

IV. Korzyści wynikające z członkostwa w Klubie
1. Członkostwo w Klubie Hodowców Game Dog wiąże się z możliwością korzystania z szeregu przywilejów dostępnych wyłącznie dla jego członków.
2. Każdy z członków Klubu jest uprawniony do:
1) zakupu suplementów Game Dog na potrzeby prowadzonej hodowli w promocyjnych cenach, na warunkach określonych w przekazywanych przez Organizatora Klubu ofertach handlowych oraz na podstawie przypisanego do konta stałego rabatu w wysokości 15% upustu od podstawowych cen detalicznych, na wszystkie produkty, z wyłączeniem ofert promocyjnych.
2) korzystania z atrakcyjnych ofert okolicznościowych dedykowanych hodowcom, na nabycie produktów suplementów Game Dog,
3) po dokonaniu w sklepie https://gamedog.eu/pl/sklep/ zamówień o wartości min. 700zł w ciągu 12 miesięcy* przed zgłoszeniem miotu, hodowca ma prawo otrzymywania bezpłatnych wyprawek dla 1 miotu rodowodowych szczeniąt urodzonych w hodowli członka Klubu i przeznaczonych do sprzedaży. Wyprawki wydawane są w terminie do 8 tygodni od zgłoszenia miotu (wraz z wysłaniem karty miotu).
4) otrzymywania nagród rzeczowych oraz bezpłatnych suplementów, na warunkach
określonych w odrębnych ofertach handlowych przygotowywanych przez Organizatora i dedykowanych dla członków Klubu,
5) zamieszczania na stronie internetowej Organizatora oraz za jego pośrednictwem informacji o prowadzonej przez członka Klubu hodowli oraz ogłoszeń o aktualnych miotach.

V. Punkty lojalnościowe Klubu Hodowcy Game Dog
1. Ogólne warunki uczestnictwa.
Podstawą do naliczania punktów lojalnościowych jest suma złożonego zamówienia. Punkty lojalnościowe naliczane są na konto hodowcy i mogą być używane tylko w celu, który wymieniony został w ogólnych warunkach uczestnictwa w programie lojalnościowym. Punkty z innych programów nie mogą zostać doliczone do programu lojalnościowego Klubu Hodowców Game Dog. Wartość i ilość punktów lojalnościowych nie może zostać wypłacona w postaci gotówki. Wgląd w ilość uzbieranych przez Hodowcę punktów możliwy jest po zalogowaniu się do konta hodowcy w Sklepie Game Dog.
2. Zbieranie punktów.
Naliczanie punktów na konto klienta następuje automatycznie po realizacji zamówienia. Wartość zdobytych punktów odnosi się do wartości złożonego zamówienia. Za każde wydane 10zł otrzymasz 1 punkt lojalnościowy.
100 punktów
Kupon rabatowy na 50zł
3. Wyłączenie możliwości zbierania punktów. Punkty nie są wliczane do sprzedawanych produktów, których cena wynosi 0 zł. (n.p. próbki, gratisy, specjalne podarunki), otrzymane premie i inne zniżki jak również ponowne przesyłki. Dla innych szczególnych usług (wymienionych przez sklep) punkty również nie są naliczane.
4. Przebieg naliczania punktów.
Punkty lojalnościowe Klubu Hodowców będą automatycznie doliczone do Twojego konta klienta zaraz po zrealizowaniu zamówienia. Naliczenie punktów następuje na konto zamawiającego. Jeżeli Klient Klubu Hodowców Game Dog zamawia korzystając z różnych kont w Klubie Hodowcy Game Dog, punkty będą odpowiednio wpływały na te konta, na które dokonano zakupy. Nie ma możliwości przenoszenia punktów na inne konta.
5. Realizacja premii za punkty lojalnościowe Klubu Hodowców Game Dog
Każdy uczestnik programu może zamienić swoje punkty na kupony rabatowe, jeżeli jego konto posiadać będzie wystarczającą liczbę punktów.
Przyznane kupony rabatowe mogą być realizowane wyłącznie z osobistego konta klientów po kontakcie przez email z koordynatorem Klubu Hodowców Game Dog ([email protected]) i zgłoszeniu chęci wymiany punktów na bony rabatowe. Warunki udziału w programie bonusowym mogą ulec modyfikacji lub uzupełnieniu. Modyfikacje te będą podawane w ogólnych informacjach o rodzajach premii.

VI. Wygaśnięcie członkostwa w Klubie
1. Każdy z członków Klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Członkostwo w Klubie ustaje z chwilą:
1) przesłania przez członka Klubu na adres Organizatora oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
2) skreślenia z listy członków Klubu przez jego Organizatora, w szczególności w przypadku:
a) naruszenia przez członka Klubu postanowień niniejszego Regulaminu,
b) niedokonywania przez członka Klubu zakupów karmy marki Game Dog przez okres 6 miesięcy od daty złożenia ostatniego zamówienia.
c) udostępniania zniżki hodowcy osobom postronnym

VI. Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator jest zobowiązany do:
1) rzetelnego prowadzenia i aktualizowania bazy danych członków Klubu oraz internetowej bazy miotów,
2) przekazywania członkom Klubu zamówionych wyprawek dla szczeniąt oraz produktów marki Game Dog na warunkach i w terminie uzgodnionych w odrębnym porozumieniu,
3) informowania członków Klubu o aktualnie obowiązujących promocjach handlowych, zasadach dotyczących wykorzystywania przyznanych im upustów cenowych oraz warunków otrzymania darmowych suplementów i nagród rzeczowych,
4) udzielania hodowcom i nabywcom szczeniąt porad dotyczących żywienia psów i opieki nad szczeniętami, za pośrednictwem udostępnionej w tym celu infolinii.
2. Organizator Klubu zastrzega sobie prawo do:
1) samodzielnego decydowania o przyjęciu lub odmowie przyjęcia hodowcy do Klubu, a także skreśleniu hodowcy z listy członków,
2) zwracania się do członków Klubu lub kandydatów z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, np. kserokopii rodowodów posiadanych psów, w tym odnoszących się do zapewnianych przez członków Klubu warunków hodowlanych oraz liczby posiadanych przez nich psów (miotów szczeniąt),
3) odmowy przekazania członkowi Klubu wyprawki marki Game Dog, w szczególności w przypadku uznania przez Organizatora, że członek Klubu dokonał wyjątkowo późnego zgłoszenia miotu lub uprzednio nie dostarczył w terminie kserokopii lub skanu karty miotu,
4) zmiany treści niniejszego Regulaminu lub zmiany cen oferowanych produktów bez potrzeby konsultowania zmian i informowania o nich członków Klubu,
5) przekazywania członkom Klubu informacji, w formie listowej, mailowej lub telefonicznej, o aktualnie obowiązujących promocjach i ofertach handlowych dotyczących produktów oferowanych do sprzedaży przez Organizatora.

VII. Ochrona danych osobowych członków Klubu
1. Przystępując do Klubu kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (administratora danych) jego danych osobowych dla potrzeb wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu oraz w celach marketingowych związanych z oferowaniem członkom Klubu nabycia i otrzymywania produktów
wytwarzanych i sprzedawanych przez Organizatora, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
2. Każdy kandydat oraz członek Klubu ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.
3. Organizator zobowiązuje się do nieudostępniania i zabezpieczenia danych osobowych kandydatów oraz członków Klubu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 roku.
2. Organizator Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, jak również do zakończenia działalności Klubu w dowolnym czasie i bez konieczności uprzedzenia członków Klubu o zamiarze jego rozwiązania.
3. Wszelkie zastrzeżenia i sugestie dotyczące działalności Klubu Hodowców Game Dog, treści niniejszego Regulaminu należy kierować – najlepiej w formie pisemnej – na adres Organizatora podany w pkt I Regulaminu lub na adres email [email protected]
4. Ewentualne reklamacje dotyczące produktów zakupionych u Organizatora Klubu należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu podstawy reklamacji dzwoniąc na numer infolinii podany na stronie internetowej Organizatora (www.gamedog.eu).

*- w ciągu 12 miesięcy, jednocześnie nie wcześniej niż od dnia 6.10.2017, który to dzień przyjmuje się jako początek istnienia klubu hodowców Game Dog.