Regulamin Konkursu #ZdrowaŁapkaChallenge

Regulamin konkursu #ZdrowaŁapkaChallenge

1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Algis Animals Sp. z o.o., NIP: 521 368 17 59
  z siedzibą w Warszawie, Sarabandy 80, 02-868 Warszawa.
 2. Fundatorem nagród jest firma Algis Animals Sp. z o.o.
 3. Organizator powoła Komisję Konkursową, w której skład wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach,
  w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygnięciem konkursu.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 maja 2024 r. o godzinie 20:00, a kończy się 29 maja 2024 r. o godzinie 23:59. Wyniki konkursu zostaną podane do 07 czerwca 2024 r.
 5. Organizator jest przekazującym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

2.  Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”) które:
 2. a) zaakceptowały postanowienia Regulaminu poprzez wzięcie udziału w konkursie;
 3. b) wykonały zadanie konkursowe, polegające na dodaniu zdjęcia lub filmu na swój profil na Facebook lub Instagram i odpowiednim oznaczeniu materiału konkursowego poprzez oznaczenie w opisie zdjęcia lub filmu profilu marki GAME DOG Performance Nutrition, odpowiednio na Facebook: https://www.facebook.com/GameDogPN lub Instagram: https://www.instagram.com/game_dog_polska/ oraz dodania hasztagu #ZdrowaŁapkaChallenge
 4. Poprawne wykonanie zadania konkursowego zwane jest dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.
 5. Podanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 7. Uczestnik Konkursu może dodać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.

 

3.  Zasady i przebieg Konkursu

 1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie trwania konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia.
 2. Dopuszczalne są Zgłoszenia dodane wyłącznie poprzez platformę Facebook: https://www.facebook.com/ lub Instagram: https://www.instagram.com/ i odpowiednim oznaczeniu Zgłoszenia.
 3. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 maja do godziny 23:59.
 5. Wszelkie trudności z dodaniem zgłoszenia konkursowego należy wysyłać w wiadomości prywatnej na profilu GAme Dog na Facebooku – https://www.facebook.com/GameDogPN lub na profilu Game Dog na Instagramie – https://www.instagram.com/game_dog_polska/
 6. Zwycięzcami Konkursu zostają 3 osoby, które dodadzą najciekawszy w ocenie Komisji Konkursowej filmik lub zdjęcie swojego pupila wraz z odpowiednim oznaczeniem postu.
 7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w poście opublikowanym na Facebooku oraz Instagramie do dnia 07 czerwca 2024 r.
 8. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie tym samym akceptuje Regulamin.

4. Nagrody

 1. Nagrody dla wyłonionych Zwycięzców Konkursu to odpowiednio:
 • Za 1 Miejsce – Zestaw suplementów od marki GAME DOG Performance Nutrition
  o wartości 350 zł
 • Za 2 Miejsce – Zestaw suplementów od marki GAME DOG Performance Nutrition
  o wartości 250 zł
 • Za 3 Miejsce – Zestaw suplementów od marki GAME DOG Performance Nutrition
  o wartości 150 zł

Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na adres Zwycięzcy w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia konkursu lub w postaci kodu
do zrealizowania na stronie Organizatora: https://gamedog.eu/pl/sklep/

 1. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, nagroda przechodzi na inną wybraną przez Komisję Konkursową osobę, która wzięła udział w Konkursie.
 2. W związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. z 2012 r. Dz.U. poz. 361 ze zm.) wartość wygranej w konkursie nie przekracza 2 000 zł, w związku z tym nie powstaje obowiązek odprowadzenia od niej podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres mailowy: [email protected]. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż elektroniczna, nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis, powód reklamacji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów konkursu pod nazwą „#ZdrowaŁapkaChallenge” wyłącznie w celu dokonania reklamacji (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu.
  Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Algis Animals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,NIP: 521 368 17 59.
 3. Wszelkie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez serwis Facebook ani współprowadzony z serwisem Facebook.
 5. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu.