Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy w domenie https://gamedog.eu/ (dalej: Sklep Internetowy) prowadzi Algis Animals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-868 przy ul. Sarabandy 80, wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000528022, nr NIP 521 368 17 59, Regon 147493052 (dalej: Usługodawca).
 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów), umożliwiającą każdemu zapoznanie się z Towarami, w tym z cenami i dostępnością Towarów, zawarcie Umowy Sprzedaży, jak również zamieszczanie Treści na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Usługodawca udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Regulamin sklepu internetowego określa warunki i zasady nabywania Towarów w Sklepie Internetowym, z wykorzystaniem Funkcjonalności Sklepu Internetowego, który dostępny jest w Internecie w domenie http://gamedog.eu/sklep/.
 4. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.
 5. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, którego postanowienia stanowią wzorzec umowny inkorporowany do zawieranej Umowy Sprzedaży.

II. Definicje

 1. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym gamedog.eu, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarze oraz kupić Towar u Usługodawcy, jak również zamieszczać Opinie na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca – Algis Animals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-686 przy ul. Sarabandy 80, wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000528022, nr NIP 521 368 17 59, Regon 147493052.
 3. Towar – rzecz ruchoma, która wystawiona została w Sklepie Internetowym wraz z opisem, określeniem ceny oraz informacją o dostępności.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która utworzyła Konto w Sklepie Internetowym;
 5. Klient – składający Zamówienie Użytkownik lub każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która posiada konto poczty elektronicznej oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Usługodawcy identyfikację Klienta, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru lub dostawy oraz formę płatności ceny za Towar;
 7. Koszyk – wydzielony graficznie oraz funkcjonalnie element Sklepu Internetowego, do którego Klient dodaje Towary przed ich Zamówieniem lub rezygnacją z Zamówienia;
 8. Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dotyczący danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży;
 9. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Usługodawcy;
 10. Funkcjonalności – wszelkie techniczne oraz zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i postanowieniami niniejszego Regulaminu możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego.

 

III. Zaproszenie do zawarcia umowy

 1. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie potencjalnemu Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru.
 2. Zastrzeżenie opisane w pkt 1 nie odnosi się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i właściwości danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika lub Klienta będących Konsumentami.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Usługodawcy.
 4. Towary dodane przez Klienta do Koszyka nie są na jego rzecz rezerwowane. Powyższy skutek wywołuje jedynie skuteczne złożenie przez Klienta Zamówienia oraz jego potwierdzenie przez Usługodawcę w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z nim.
 5. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej, ani sprzedaży Towarów w celu ich dalszej odsprzedaży. Za zamówienie hurtowe rozumie się w szczególności zamówienia, których ilość lub częstotliwość wskazuje na chęć dalszej odsprzedaży Towarów nim objętych. W przypadku chęci złożenia zamówienia hurtowego, Klient może przesłać zapytanie o ofertę do Usługodawcy. Wówczas zastosowanie znajdują przepisy Regulaminu Sklepu Internetowego właściwego dla domeny https://b2b.gamedog.eu/.

IV.Promocje oraz informowanie o cenach Towarów

 1. W ramach prowadzonych akcji promocyjnych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do obniżenia ceny wybranych przez siebie Towarów w określonym czasie (Promocja)
 2. W przypadku gdy Towar jest objęty promocją, informacja o jego cenie na dedykowanej mu stronie internetowej w ramach Sklepu Internetowego, wskazuje ponadto najniższą cenę Towaru z ostatnich 30 dni przed promocją.
 3. Jeżeli dany Towar jest objęty promocją przez okres krótszy niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie na dedykowanej mu stronie internetowej w ramach Sklepu Internetowego wskazuje się również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia wystawienia tego Towaru w Sklepie Internetowym, do dnia wprowadzenia obniżki.
 4. W przypadku Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie na dedykowanej mu stronie internetowej w ramach Sklepu Internetowego, wskazuje się również informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

 

V. Zasady realizacji zamówień

 1. Aby dokonać zamówienia w Sklepie Internetowym, konieczne jest podanie przez Klienta w wyznaczonych do tego polach tekstowych swoich danych adresowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu, niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. dodać wybrany Towar lub Towary do Koszyka;
  2. podać dane adresowe Klienta oraz adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamawiającego);
  3. wybrać rodzaj płatności i dostawy towaru;
  4. zatwierdzić zamówienie poprzez użycie przycisku „Złóż zamówienie”:
  5. po zatwierdzeniu zamówienia z przedpłatą, należy użyć przycisku „Zapłać” i dokonać zapłaty poprzez wybrany system płatności elektronicznych.
 3. Składanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: 1 Mb
  2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera. Po złożeniu zamówienia zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mail na adres podany w zamówieniu zawierająca wszystkie dane dotyczące zamówienia oraz jego numer. Umowa zostaje zawarta po akceptacji zamówienia przez Algis Animals. Realizacja zamówienia jest równoznaczna z jego akceptacją
 4. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania przez Klienta danych niewłaściwych, nieprawdziwych bądź niekompletnych. Zakazane jest podawanie przez Klienta treści o charakterze mogącym naruszać cudze dobra osobiste, prawa autorskie osób trzecich oraz w jakikolwiek sposób naruszającym przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Zamówienie z przedpłatą zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym firmy Algis Animals sp z o.o. (dotyczy przelewu na konto oraz wyboru systemu PayU).
 6. Zamówiony Towar zostanie wysłany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony Towar znajduje się w magazynie Usługodawcy. W przeciwnym wypadku Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy w przedmiocie dalszej realizacji Zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia)
 8. Zmiana zamówienia jest możliwa w drodze kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w innej dostępnej formie gwarantującej możliwość zapoznania się przez Usługodawcę z treścią oświadczenia Klienta, do czasu wysłania zamówionego Towaru przez Usługodawcę.
 9. Za zamówiony Towar zostanie wystawiony paragon fiskalny lub faktura VAT – po uprzednim wskazaniu przez Klienta takiego żądania, wraz ze wskazaniem nazwy firmy, adresu oraz numeru NIP. W przypadku danych nieprawidłowych, nieprawdziwych lub niepełnych, faktura VAT nie zostanie wystawiona.
 10. W przypadku wyboru przedpłaty jako sposobu płatności i nieuregulowania należności za Zamówienie w ciągu 7 dni od jego złożenia, takie zamówienie jest automatycznie anulowane.

 

VI. Zwroty towarów

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie:
  1.  Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru lub,
  2.  ostatniego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Towarów, w przypadku zamówienia wielu Towarów, które dostarczane są osobno.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres Algis Animals sp z o.o. ul. Sarabandy 80, 02-868 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres email [email protected].
 4. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Skorzystanie przez Klienta z formularza nie jest obowiązkowe.
 5. Dla zachowania przez Klienta terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, w sposób zgodny z pkt V.3 Regulaminu, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności związane z zakupem Towaru, w stosunku do którego Klient skutecznie skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
  2. zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w transakcji dotyczącej Towaru, w stosunku do którego Klient skutecznie skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie;
  3. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W razie odstąpienia od umowy, Towar należy odesłać na adres Algis Animals sp z o.o. ul. Sarabandy 80, 02-868 Warszawa, niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy, w sposób zgodny z pkt V Regulaminu.
 8. W celu dokonania zwrotu Towaru rekomendowany jest wcześniejszy kontakt z Usługodawcą, za pośrednictwem rozmowy telefonicznej pod numerem dostępnym w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w Sklepie Internetowym.
 9. Celem realizacji prawa odstąpienia od umowy konieczne jest przekazanie przez Klienta Usługodawcy kopii lub skanu dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT). Prawo odstąpienia od umowy w razie niedostatecznego wykazania przez Klienta zakupu określonego Towaru, w stosunku do którego Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, poczytuje się jako nieskuteczne.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu do umów:
  1. w których przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  2. w których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu do Klienta;
  3. w których przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu do Klienta, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VII. REKLAMACJE

 1. W chwili odbioru Towaru, Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia, Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy dostawczej/kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
 2. W przypadku Towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych, względem których Klient nie miał możliwości sprawdzenia stanu przesyłki w chwili odbioru Towaru, bądź które to wady ujawniły się dopiero po odbiorze Towaru, Usługodawca zobowiązuje się do ich wymiany na Towar wolny od wad, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia przez Klienta wady oraz odesłania wadliwego Towaru na adres Usługodawcy.
 3. W przypadku wyczerpania zapasów reklamowanego przez Klienta Towaru, Sklep Internetowy gwarantuje zamianę Towaru na inny – zbliżony pod względem ceny oraz charakterystyki, bądź wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości reklamowanego Towaru.
 4. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c., odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Jednakże, Usługodawca może po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności związanych z wystąpieniem wady Towaru, zgłaszanej przez przedsiębiorcę, uznać swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie wadliwego towaru wraz z pismem reklamacyjnym na adres: Algis Animals sp z o.o. ul. Sarabandy 80, 02-868 Warszawa. Do Towaru Klient załącza fakturę VAT lub paragon fiskalny, potwierdzające zakup reklamowanego Towaru.
 6. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia Towaru na adres Usługodawcy.
 7. Przed odesłaniem wadliwego Towaru na adres Usługodawcy, wraz z pismem reklamacyjnym, wskazane jest skontaktowanie się z Usługodawcą, za pośrednictwem poczty e-mail na adres [email protected].
 8. W piśmie reklamacyjnym załączanym do odsyłanego Towaru, należy podać ilość oraz nazwę/nazwy reklamowanych Towarów, imię i nazwisko Klienta, numer faktury VAT lub paragonu fiskalnego oraz opisać przedmiot reklamacji.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma zwrot zapłaty za zakupione produkty w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji w taki sam sposób jaki został dokonany zakup.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zamówionych produktów.

 

VIII. System ocen

 1. Każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada konto poczty elektronicznej, może oceniać Towary zamieszczone w Sklepie Internetowym.
 2. Ocena Towaru odbywa się poprzez wskazanie w dedykowanych polach, w ramach strony internetowej danego Towaru zamieszczonego w Sklepie Internetowym: adresu e-mail, nazwy oraz treści opinii o danym Towarze.
 3. Zabrania się wysyłania opinii, zawierających w polach dotyczących nazwy oraz treści opinii, treści mogących naruszać cudze dobra osobiste, prawa autorskie osób trzecich oraz w jakikolwiek sposób naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Wysłane oceny podlegają moderacji ze strony Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania ocen sprzecznych z pkt 3, ocen niestosownych, nieprawdziwych oraz ocen godzących w uzasadnione interesy Usługodawcy.

IX. Postanowienia odsyłające

 1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego:
  1. Formy płatności (https://gamedog.eu/pl/formy-platnosci/),
  2. Dostawa (https://gamedog.eu/pl/dostawa/),
  3. Polityka prywatności (https://gamedog.eu/pl/polityka-prywatnosci/),
  4. Regulamin programu lojalnościowego (https://gamedog.eu/pl/regulamin-programu-lojalnosciowego/),
  5. Regulamin Klubu Hodowców (https://gamedog.eu/pl/regulamin-klubu-hodowcow-game-dog/).
 2. Postanowienia zawarte na powyższych stronach internetowych, w obrębie domeny Sklepu Internetowego, należy wykładać w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. W razie wątpliwości, postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi na powyższych stronach internetowych.
 4. Usługodawca może za zgodą osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która posiada konto poczty elektronicznej, udostępniać na wskazany adres poczty elektronicznej newsletter, zawierający informacje o Towarach udostępnionych w Sklepie Internetowym, o trwających akcjach promocyjnych oraz wydarzeniach związanych z działalnością Usługodawcy, w sposób zgodny z polityką prywatności wskazaną w pkt. IX.1 lit. c niniejszego Regulaminu.

X. Postanowienia końcowe

 1. Konta Klientów na których przez okres do 12 miesięcy od ostatniego zrealizowanego zamówienia nie zostanie zarejestrowane jakakolwiek aktywność (konta nieaktywne), są usuwane.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia jego udostępnienia przez Usługodawcę na stronie internetowej gamedog.eu.